Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 26 we Włocławku, ul. Radosna 3, tel. 542362398, adres e-mail: kontakt@kujawskaprzystan.pl
 • Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Sylwia Łukaszewska-Florczak – dyrektor przedszkola, tel. 542362398, adres e-mail: kontakt@kujawskaprzystan.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 544270158, adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
 • Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku przedszkolnego, zadań Statutowych Przedszkola, SIO.
 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.
 • Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.
 • Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji
 • Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.kujawskaprzystan.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć uczniów na podstawie pisemnej zgody rodziców ucznia.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 • przenoszenia pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,
 • podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody
Data dodania: 2021-10-27 07:49:53
Data edycji: 2022-10-27 15:58:18
Ilość wyświetleń: 1072

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej