Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 26 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://kujawskaprzystan.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2021. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-27.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Moszczyńska-Pętkowska, adres e-mail: kontakt@kujawskaprzystan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542362398. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne nr 26 „ Kujawska Przystań” znajduje się  w jednym dwukondygnacyjnym budynku  przy ulicy Radosnej 3, na osiedlu Zazamcze we Włocławku. Obiekt jest częściowo dostępny dla osób mających trudności w poruszaniu się.

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi furtka, brama wjazdowa następnie, betonowy chodnik. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Na zewnątrz, przed wejściem głównym do budynku usytuowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Do wejścia głównego prowadzą 9 stopniowe schody, na których znajdują się nakładki antypoślizgowe w kolorze kontrastującym z powierzchnią schodów, które ułatwiają wejście i zejście oraz widoczność osobom słabowidzącym. Do budynku prowadzi  2 przeszklonych drzwi, których szerokość przystosowana jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem w razie potrzeby. Należy przejść przez przedsionek i drugie przeszklone drzwi aby wejść do holu budynku. Z holu wchodzi się przez kolejne przeszklone, szerokie drzwi do szatni dla dzieci.  Drugie wejście do budynku jest od strony placu zabaw. Tam także znajduje się 2 przeszklonych drzwi, przystosowanych szerokością dla osób  poruszających się na wózkach. Na klatkę schodową prowadzą 5 stopniowe schody nieprzystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind

Na parterze budynku znajdują się z prawej strony od wejścia  pomieszczenia biurowe i gabinet dyrektora oraz toaleta nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z lewej szatnia oraz klasy przedszkolne. Ciągi korytarza na parterze są bez różnic poziomów. Wewnątrz  budynku nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, przy schodach prowadzących na piętro budynku zamontowane są barierki. Schody nie są przystosowane  dla osób poruszających się na wózkach. W budynku  wszystkie toalety nie są przystosowane  dla osób poruszających się na wózkach  inwalidzkich.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

   W budynku nie ma pochylni ani platform. Brak pętli indukcyjnych, informacji dotykowej i głosowej. Nie ma oznaczeń w języku Brailla ani oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących,  można skorzystać z tłumacza języka migowego.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

   Placówka nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Data dodania: 0000-00-00 00:00:00
Data edycji: 2024-04-04 15:05:34
Ilość wyświetleń: 1030

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej